Til toppen

Vilkår og salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
Ved kjøp av varer og tjenester fra OK Marine AS gjelder norsk kjøpsrett med de presiseringer som framkommer nedenfor.

Tilbudet er gyldig i 30 dager fra tilbudets dato, dersom annet ikke er avtalt . Etter denne dato forbeholder vi oss rett til å frafalle tilbud, regulere priser eller avgi nye priser.

2. Mangler og reklamasjon 
Kjøper har plikt til å undersøke varen straks den er levert. Dersom kjøper oppdager mangler ved leveransen, skal kjøper umiddelbart reklamere overfor selger.

Kjøper skal skriftlig gi melding om mangelen innen 2 – to- uker etter at mangelen har vist seg. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av mangelen eller hvordan den framstår. Dersom slik melding ikke er sendt innen denne her satte frist, mister kjøper sin reklamasjonsrett.

Selger har ikke ansvar for mangler som er forårsaket av materialer kjøperen har skaffet selv, eller for konstruksjoner og tekniske løsninger som er foreskrevet eller spesifisert av kjøperen.

Selger har ikke ansvar for mangler som skyldes feil bruk og montering eller feil som følge av mangelfullt vedlikehold av leveransen.

Selgers ansvar for mangler faller bort dersom kjøper har fått utført justeringer på utstyret, eller det er blitt utført reparasjoner på uriktig vis.

Mangelsansvaret gjelder ikke normal slitasje, eller skader og slitasje som er forårsaket av ekstreme belastninger på utstyret.

Selgers ansvar for produkter eller elementer i produktet som er levert av selgers underleverandører, er begrenset til det ansvar selger kan gjøre gjeldende mot sine underlevererandører.

Selgers ansvar omfatter uansett bare mangler som det blir reklamert for innen 1 – ett - år fra den dag leveransen er blitt stilt til kjøpers disposisjon.  Dersom leveransen er blitt benyttet mer intensivt enn normalt for det leverte utstyr, avkortes ettårsperioden tilsvarende den økte utnyttelsen.

Dersom det er foretatt reklamasjonsretting, løper en ny 1 års reklamasjonsfrist for den delen som er rettet. For den øvrige leveransen, blir fristen på 1 år forlenget med det tidsrom som kjøper ikke har kunnet benyttet leveransen som følge av reklamasjonsarbeidet.

Dersom kjøper har reklamert, og det under reklamasjonsarbeidet viser seg at ingen mangel foreligger, har selger rett til kompensasjon for de omkostninger selger er blitt påført som følge av reklamasjonsarbeidet.

3. Forsinket levering
Dersom selger ikke kan levere varen til avtalt tid, skal kjøper umiddelbart informeres om forsinkelsen og om nytt leveringstidspunkt. Dersom kjøperen aksepterer forsinkelsen, vil det nye leveringstidspunktet være korrekt levering.

Dersom forsinkelsen skyldes selgers forhold, og forsinkelsen vil medføre klare ulemper som kjøper har informert selger om, kan kjøper kreve dagmulkt (konvensjonalbot) for forsinket levering. Boten utgjør for hver hele ukes forsinkelse 0,5 % av kjøpesummen for hele eller den del av varen kjøper ikke kan nyttiggjøre seg.  Boten regnes fra den dag kjøper har satt fram skriftlig krav i henhold til denne bestemmelsen, og boten kan maksimalt utgjøre 7,5 % av beregningsgrunnlaget.

Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge av force majeure eller andre forhold utenfor selgers kontroll.

4. Erstatningsansvar
Selgers økonomiske ansvar overfor kjøper for tap som måtte følge av forsinket levering, samt feil og mangler ved varen, er uten unntak begrenset oppad til 7,5 % av den avtale kjøpesum.

5. Forsinket betaling 
Ved overskridelse av betalingsfristen, er kjøper forpliktet til å betale gjeldende morarente.

6. Salgspant
Selger har pant i de leverte varer inntil kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger, er betalt fullt ut.

7. Tvist
Dersom det oppstår tvist i forlengelsen av en inngått leveringsavtale, er Eigersund forliksråd og Dalane tingrett, 4370 Egersund, rett verneting.

 

Organisasjonsnummer 892 794 642